Easy Chicken Sotanghon Soup

50
334How to Cook Easy Chicken Vermicelli Soup #panlasangpinoy #chickensoup #yummy Link to how to make toasted garlic

source

Comments

comments

50 COMMENTS

 1. PAANO BA MALIGTAS?

  1. ANG KALAGAYAN NG TAO.

  • (ang tao ay makasalanan.)

  Mga Taga Roma 3:23 

  Sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos.

  2. ANG KABAYARAN NG KASALANAN.

  • (Hatol ng Diyos sa makasalanan)

  Mga Taga Roma 6:23

  ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.

  3. ANG KABUTIHAN NG DIYOS.

  • (ang nagbayad sa iyong kasalanan ay ang Panginoong Jesus.)

  Mga Taga Roma 5:8 

  Ipinadama ng Diyos ang Kanyang pagibig sa atin na ng tayo ay makasalanan pa si Kristo ay namatay para sa atin.

  Mga Taga Roma 6:23 

  Ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggang kay Kristo Jesus na ating Panginoon.

  4. ANG KAPARAANAN AY SI JESUS.

  • (Si Jesus ang tanging daan at Tagapagligtas.)

  Mga Taga Roma 10:9

  Sapagka't kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Dios sa mga patay ay maliligtas ka: 

  – Ipahayag mo sa Diyos na ikaw ay makasalanan.

  – Pagsisihan mo ang iyong kasalanan sa harap ng Diyos.

  – Aminin mong wala kang kakayahan para bayaran at iligtas ang iyong sarili sa tiyak na kapahamkan sa impiyerno.

  – Ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa Panginoong Jesus at tanggapin mo Siyang Tagapagligtas ng iyong kaluluwa.

  MAPAGPALANG ARAW PO SA ATING LAHAT !

LEAVE A REPLY