✔ රොගී නිරෝගී සැමට පෝෂණීය චිකන් සුප් (ENG Sub) Healthy Chicken Soup by Apé Amma

12
101Like “Apé Amma” fan page. .

source

Comments

comments

12 COMMENTS

  1. ✔ වැඩිය කුළුබඩු නැතුව ලේසි චිලි ගාර්ලික් ෆ්‍රයිඩ් චිකන් Chili Garlic Fried Chicken by Apé Amma >> https://www.youtube.com/watch?v=3C89B24yj2Q
    ✔ බර අඩු කිරීම සඳහා විශේෂයෙන් හදන වට්ටක්කා සුප් එක Weight loss pumpkin soup by Apé Amma >> https://www.youtube.com/watch?v=hG35dtOgf_k
    ✔ බෝ නොවන රෝග නසන කරපිංචා සුප් Curry Leaves Soup by Apé Amma >> https://www.youtube.com/watch?v=WLE737t9Cw4
    ✔තරුණ බව රැක දෙන කරපිංචා කොළ කැඳ Curry leaves Kola kanda (Eng subtitles) by Apé Amma >> https://www.youtube.com/watch?v=MzbagabPI84
    ✔ අපේ අම්මාගේ චිකන් ස්ටු එක Chicken Stew by Apé Amma >> https://www.youtube.com/watch?v=JIrt3Jii10A

LEAVE A REPLY