බර අඩුකරගන්න කන්න පුලුවන් රසම රස Keto No carbs බර්ගර් Bread එකක්😱| Zero Carbs Burger Bread🍔

26
57#ketoburger #cloudeburger #zerocarbburger #nocarbsburger #keto #couscous #weightlossrecipes #sinhalaweightloss #bandifull #fitness #healthy

අමුද්‍රව්‍ය :

බිත්තර 3
ක්‍රීම් චීස් 85g (හෝ මේස හැදි නම් මේස හැදි 6)
පින්ක් හිමාලයන් ලුණු ස්වල්පයක්
ක්‍රීම් ඔෆ් ටාටා තේ හැදි 1/4

Ingredients:
3 eggs
85g of cream cheese (or 6tbsp)
Pinch of pink Himalayan salt
1/4tsp of cream of tartar

Can make 4-6 buns

Macros per serving:

129calories
6g protein
0.6g Net Carbs
11g Fat

source

Comments

comments

26 COMMENTS

LEAVE A REPLY