ഇനി വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് സൂപ്പ് തയ്യാറാക്കാം | Vegetable Soup | Veg Soup

22
15Vegetable soup is prepared using stock of vegetables.Here in this video i explained how to make veg soup in malayalam.

source

Comments

comments

22 COMMENTS

  1. കോളിഫ്ലവറും പേപ്പറും ചേർക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തതിന് എനിക്ക് ഭയങ്കര താങ്ക്യൂ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാ സൂപ്പ് താങ്ക്യൂ താങ്ക്യൂ താങ്ക്യൂ

  2. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.